2004 sayılı İcra İflas Kanunu (“Kanun”) md. 106 gereği borçlunun mahcuz mallarının satışı borçlu veya alacaklının talebi üzerine icra dairesi tarafından açık arttırma yolu ile gerçekleştirilmektedir. Alacaklının veya borçlunun hacizden itibaren 1 yıl içerisinde satış talebinde bulunması şartıyla, icra dairesi taşınır mallar bakımından 2 ay; taşınmaz mallar bakımından ise 3 ay içerisinde mahcuz malların cebren satışını tamamlayarak alacaklının alacağını tahsil etmesini sağlamaktadır.

24 Kasım 2021 tarihinde Kanun’a eklenen md. 111/a hükmü uyarınca artık haczedilen mallarda borçluya satış yetkisi verilmiştir. Anılan hükmün içeriği ve uygulama şekline dair 28 Mayıs 2022 tarihli 31849 sayılı İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) çıkarılmıştır.

Önceden, haczolunan malın satışı muhammen bedelin %50’si üzerinde olması şartıyla gerçekleşmekteydi. Yeni getirilen bu düzenlemeler ile borçlunun borcunu daha kolay ödeyebilmesi ve malını piyasa değerine daha yakın bir bedelle satabilmesi; böylece hem borçlunun hem de alıcının hacizli malın satışından tatmin olması amaçlanmıştır. Düzenlemenin bir diğer amacı ise hacizli malın satışı sürecindeki zaman ve masraflardan tasarruf edilmesidir.

Kanun ve Yönetmelik uyarınca, borçlu, hacizli malın kıymet takdirinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde icra dairesine müracaat ederek malın rızaen satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilecektir. Rızaen satışta bedel Kanun’un md. 111/a-2 hükmünde açıkça belirlenmiştir:

Rızai satışta bedel, malın muhammen kıymetinin yüzde doksanına karşılık gelen miktarı ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak bu aşamaya kadar bu mahcuz için yapılan takip masrafları toplamından az olamaz.

Rızaen satış için düzenlenen yetki belgesiyle borçluya 15 günlük süre verilir. Alıcı, belirlenen asgari rızai satış bedelinden az olmamak kaydıyla, borçluyla anlaştıkları bedeli borçluya verilen 15 günlük süre içinde icra dairesinin banka hesabına öder. Bunun üzerine icra müdürü rızai satışın şartlarının sağlandığını tespit ederse, satışın onayı ile malın devir ve teslim işlemlerinin yapılmasına karar verilmesi için dosyayı derhal mahkemeye gönderir. Mahkeme, en geç 10 gün içinde dosya üzerinden yapacağı inceleme sonucunda talebin kabulüne veya reddine kesin olarak karar verir.

İşbu bilgi notundaki değerlendirmeler herhangi bir hukuki kanaat niteliğinde değildir. Bu değerlendirmelerden ötürü Astra Hukuk Bürosu’na herhangi bir sorumluluk atfedilemez. Bilgi notunun konusu hakkında detaylı bilgi ve profesyonel destek almak için ekibimizle iletişime geçilmesini tavsiye ederiz.