12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) ile bazı kurumlar vergisi mükelleflerine tek seferlik ek vergi getirilmiştir.

Kanun’un md.10/27 hükmüne göre, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (“KVK”) ile diğer kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile aynı KVK’nin 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 oranında ve KVK md. 5/1.a hükmünde düzenlenen iştirak kazancı istisnası ile yurt dışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5 oranında ek vergi hesaplanacaktır.

Ek verginin uygulanması bakımından, kurumlar vergisi mükellefleri, ek vergiyi 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde göstermelidir. Özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerde bu vergi, 2023 yılı içinde sona eren hesap dönemi için verilmesi gereken beyannamelerde gösterilmek suretiyle uygulanacaktır.

Hesaplanan ek verginin ödeme süresi ve ödemenin etkisine gelince, verginin ilk taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde, ikinci taksiti ise bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenecektir. Ek vergi kapsamında yapılacak ödemeler gider ve indirim olarak dikkate alınamayacak ve hiçbir vergiden mahsup edilemeyecektir.

Muafiyet, indirim ve istisnalar ise şu şekilde belirlenmiştir: Afet bölgesi ilan edilen il ve ilçelerde bulunan kurumlar vergisi mükellefleri ek vergiden muaf tutulmuştur. Yine, Kanun’un md.10/27 hükmünde hangi istisna ve indirimlere konu kazançların ek vergi hesaplamasında dikkate alınmayacağı gösterilmiştir.

İşbu bilgi notundaki değerlendirmeler herhangi bir hukuki kanaat niteliğinde değildir. Bu değerlendirmelerden ötürü Astra Hukuk Bürosu’na herhangi bir sorumluluk atfedilemez. Bilgi notunun konusu hakkında detaylı bilgi ve profesyonel destek almak için ekibimizle iletişime geçilmesini tavsiye ederiz.