Aydınlatma Metni

KVKK:

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Ahmet Koçak, Berke Demircioğlu, Nurullah Burak Çalışkan ve Mehmet Aksel Tülezoğlu (“Astra Hukuk Bürosu”) tarafından Astra Hukuk Bürosu’nun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak Astra Hukuk Bürosu sitesi (https://www.astra-law.com/) ziyaretçilerinin (“Ziyaretçiler”) ve Astra Hukuk Bürosu ile internet sayfasının ilgili yerindeki iletişim formunu doldurmak suretiyle iletişime geçenlerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bu kimseleri bilgilendirmek amacıyla kaleme almıştır.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Astra Hukuk Bürosu herhangi bir şekilde özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmanızı istemez. Astra Hukuk Bürosu ile ilişkiniz kapsamında hangi etkileşim yoluyla olursa olsun özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmayınız. Astra İnternet Sayfası’nda herhangi bir bilgi girebileceğiniz serbest mesaj kutuları olsa da, özel kişisel verilerinizi işleme niyetimiz bulunmamaktadır. Bu mesaj kutularına özel kişisel verilerinizi girmeniz gerekmemektedir. Özel kişisel verilerinizi bu şekilde sağlamayı seçerseniz, bunların toplanmasını ve işlenmesini kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.

İşlenen kişisel verileriniz aşağıdaki şekildedir:

– Kimlik Bilgileri: Ad-soyad

– İletişim Bilgileri: E-posta adresi, telefon

– Kullanıcı İşlem Bilgileri: Ziyaretçiler’ce yardım istenilen hukuki probleme ilişkin açıklamalar, fotoğraflar*, tarihler*, Ziyaretçiler’in kendi rızası ile aktardığı sair bilgiler, Ziyaretçiler’in kendi rızası ile aktardığı özel kişisel veriler*, iş başvurusu veya hizmet alımı yapmak için Ziyaretçiler’ce aktarılan özgeçmiş bilgileri (fotoğraf, kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb.), ticari bilgiler* (fotoğraf, kişisel bilgiler, eğitim bilgileri, ticaret unvanı, imza sirkülerleri, vb.)

– Hukuki İşlem Bilgileri**: Adli makamlarla yazışmalar, uyuşmazlık durumunda dava/icra dosyalarına ilişkin bilgiler.

– İşlem Güvenliği Bilgileri**: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri

– Diğer Bilgiler**: Site üzerindeki dil, çerez, kullanım tercihleri, kullanım alışkanlıkları

** Bu kategorilerdeki kişisel veriler, Astra Hukuk Bürosu ile iletişime geçmeseniz dahi, Astra Hukuk Bürosu sitesini ziyaret etmeniz ile işlenebilmektedir.

2. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz Astra Hukuk Bürosu sitesi üzerinden veya benzer kanallar aracılığıyla, sözlü, yazılı, sesli veya elektronik şekilde; elle, otomatik olarak ve/veya kısmen otomatik yöntemler ile veyahut herhangi bir iletişim formunu doldurmanız sureti ile toplanabilir ve/veya işlenebilir.

Bunun haricinde, çerezler (cookies) aracılığıyla kişisel verileriniz işlenmektedir. Astra Hukuk Bürosu’nun çerez kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

3. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenecektir.

Kişisel verilerinizi işleme amaçları aşağıda belirtilmektedir:

 • Astra Hukuk Bürosu sitesi vasıtasıyla Astra Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilmenizi mümkün kılmak,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlamak,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi vermek,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısını oluşturmak ve yönetmek,
 • Ziyaretçiler ile iletişime geçmek ve kullanıcılarla olan ilişkileri yönetmek,
 • İş başvurusu süreçlerini yürütmek ve yönetmek,
 • Ziyaretçilerin memnuniyetine yönelik çalışmalar yürütmek,
 • Hizmetlerimizi geliştirmek için analizler gerçekleştirmek,
 • Talep/şikayetlerin takibini sağlamak ve bunları sonuçlandırmak,
 • Astra Hukuk Bürosu’nun sunduğu hizmetleri tanıtmak; pazarlama faaliyetlerini yürütmek,
 • Astra Hukuk Bürosu operasyonlarının güvenliği ve devamlılığı için usulsüzlük kontrolleri gerçekleştirmek,
 • Astra Hukuk Bürosu’ndaki yenilikler, güncellemeler ve hatalar hakkında Ziyaretçiler’i bilgilendirmek ve onlardan geri dönüş almak,
 • Faaliyetlerimizi ve hukuki süreçleri mevzuata uygun olarak yürütmek.

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLERKEN DAYANILAN HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, aşağıda belirtilenlere dayalı olarak işlenmektedir:

Dayanılan Hukuki Sebepler İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel veri işlemenin Astra Hukuk Bürosu ile aranızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması. Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Kullanıcı İşlem Bilgileri kategorisinde (*) ile İşaretlenmemiş Bilgiler
Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi. Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Kullanıcı İşlem Bilgileri kategorisinde (*) ile İşaretlenmemiş Bilgiler
Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi. Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri
Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması. Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Kullanıcı İşlem Bilgileri kategorisinde (*) ile İşaretlenmemiş Bilgiler, Hukuki İşlem Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri
Kişisel verilerin işlenmesine tarafınızdan açık rızanın verilmiş olması. Kullanıcı İşlem Bilgileri kategorisinde (*) ile İşaretlenmiş Bilgiler, Diğer Bilgiler

5. KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILDIĞI DURUMLAR

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan -yurtiçi ve yurtdışındaki- taraflar ile, yine aşağıda belirtilen amaçlarla paylaşılmaktadır:

 

Avukatlarımız, Çalışanlarımız veya Danışmanlarımız ile Ziyaretçiler ile avukatlarımız, çalışanlarımız ve danışmanlarımız arasındaki bilgi akışını sağlıklı bir şekilde yürütmek ve Astra Hukuk Bürosu’nun temel hizmetlerinin ifasını gerçekleştirebilmek.
Yurtiçindeki ve/veya Yurtdışındaki IT şirketleri ve Astra Hukuk Bürosu İş Ortakları ve İştirakleri ile Astra Hukuk Bürosu’nun kullanıcılarına sunduğu hizmetlerle ilgili tedarikçilerden destek almak, finans ve muhasebe işlerini yürütmek, iş ortakları ve tedarikçi ilişkilerini yönetmek, teknik altyapı desteği alabilmek, elektronik posta sunucumuzun yönetimi, bakımı ve teknik desteğini sağlamak.  
Yetkili Kişi, Kurum ya da Kuruluşlar ile Yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi vermek, hukuki yükümlülükleri yerine getirmek, hukuki süreçleri yürütmek ve faaliyetleri mevzuata uygun olarak yürütmek.

Harita uygulaması için Google altyapısı kullanılmaktadır. Google’ın kişisel verilerinizi nasıl işlediği hakkında bilgi için https://policies.google.com/privacy?hl=tr&fg=1 adresini ziyaret edebilirsiniz.

6. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Astra Hukuk Bürosu kişisel verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini korumaya azami gayreti göstermektedir. Bu kapsamda kişisel verilerinize, yetkisiz erişim, kayıp veya ifşaya karşı korunma için gerekli önlemler alınmaktadır.

7. KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARIN KULLANILMASI

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin yukarıda sayılan taleplerinizi, verilerinizin işlenmesine dair itirazlarınızı ve/veya verilerinizin işlenmesine ve/veya aktarılmasına dair açık rızanızı geri çekme talebinizi (Başvuru Formunu doldurarak) info@astra-law.com adresine iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ilgili mevzuat kapsamında belirlenen şartları taşımayan başvurular, şartları karşılaması için sizden talep edilebilecek ek bilgi tamamlanmadığı müddetçe, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Astra Hukuk Bürosu, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve/veya en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bununla birlikte taleplerinizin yerine getirilmesi nedeniyle ek bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin talep edilebileceğini hatırlatmak isteriz.

Astra Hukuk Bürosu’nun işbu Aydınlatma Metni’ni, iş gereksinimleri, kanuni gereksinimler doğması halinde tek taraflı olarak güncelleme hakkı saklıdır. Bu metnin en güncel haline ulaşmak için sitenin ilgili sayfasını düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

Taleplerinizi ayrıca Başvuru Formu’nu doldurarak, Levent Loft, Büyükdere Cd. No.201, B Blok, D.43, 34394, Şişli, İstanbul adresine noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektupla gönderebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri tercih edebilirsiniz.