T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”), 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca her yıl için yeniden değerleme oranı ilan etmektedir. Bu doğrultuda, 24 Kasım 2022 tarih ve 32023 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 542 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2022 yılı için yeniden değerleme oranı %122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak belirlemiştir.

Yeniden değerleme oranının uygulamasına gelince, Cumhurbaşkanı’nın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu vb. çeşitli kanunlar uyarınca hesap edilen vergi, harç ve cezaların had, miktar ve oranlarının yeniden değerleme oranına göre hesap edilen tutarlarında ilgili kanunlarında belirtilen sınırlar çerçevesinde indirim ve artırım yapmaya yetkili olduğunu vurgulamak gerekir. Dikkat edilecek olursa, Cumhurbaşkanı’nın buradaki yetkisi, yeniden değerleme oranına göre hesap edilen miktar ve oranları indirmek veya arttırmaktır; yoksa yeniden değerleme oranını indirmek veya artırmak değil.

İşbu bilgi notundaki değerlendirmeler herhangi bir hukuki kanaat niteliğinde değildir. Bu değerlendirmelerden ötürü Astra Hukuk Bürosu’na herhangi bir sorumluluk atfedilemez. Bilgi notunun konusu hakkında detaylı bilgi ve profesyonel destek almak için ekibimizle iletişime geçilmesini tavsiye ederiz.