6434 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”), halihazırda yürürlükte olan 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nı (“Mülga Karar”) yürürlükten kaldırmak ve 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 30 Kasım 2022 tarih ve 32029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Karar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) md.398 hükmü uyarınca denetime tabi şirketlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Karar uyarınca aşağıdaki şirketler TTK ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca bağımsız denetime tabi olacaklardır. Aşağıdaki tabloda Karar ve Mülga Karar arasındaki farklılıklar özetlenmiştir.

No Şirket Türü Mülga Karar Karar
1 Ek (I) sayılı listede yer alan şirketler ·         Herhangi bir ölçüt öngörülmemiştir.

 

·         Herhangi bir ölçüt öngörülmemiştir.

·         Mülga Karar Ek (I)’de sayılan şirketlere ilaveten tasarruf finansmanı şirketleri de kapsama dahil edilmiştir.

2 Aşağıdaki eşik değerlerin en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler
a) Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketler ·         Aktif toplamı 15 milyon TL

·         Yıllık net satış hasılatı 20 milyon TL

·         50 çalışan

·         Aktif toplamı 30 milyon TL

·         Yıllık net satış hasılatı 40 milyon TL

·         50 çalışan

b) Ek (II) sayılı listede yer alan şirketler ·         Aktif toplamı 30 milyon TL

·         Yıllık net satış hasılatı 40 milyon TL

·         125 çalışan

·         Aktif toplamı 60 milyon TL

·         Yıllık net satış hasılatı 80 milyon TL

·         100 çalışan

c) (a) ve (b)’de belirtilenler dışındaki şirketler ·         Aktif toplamı 35 milyon TL

·         Yıllık net satış hasılatı 70 milyon TL

·         175 çalışan

·         Aktif toplamı 75 milyon TL

·         Yıllık net satış hasılatı 150 milyon TL

·         150 çalışan

Yukarıda değinilen yenilikler dışında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nun Geçici md.7/4 hükmü kapsamında tasfiyelerine karar verilen ve tasfiye süreci Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından atanan tasfiye komisyonlarınca yürütülen tasarruf finansman şirketleri de Karar uyarınca bağımsız denetime tabi şirketler kapsamı dışına alınmıştır.

İşbu bilgi notundaki değerlendirmeler herhangi bir hukuki kanaat niteliğinde değildir. Bu değerlendirmelerden ötürü Astra Hukuk Bürosu’na herhangi bir sorumluluk atfedilemez. Bilgi notunun konusu hakkında detaylı bilgi ve profesyonel destek almak için ekibimizle iletişime geçilmesini tavsiye ederiz.