11 Haziran 2022 tarihli 31863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7409 numaralı “Avukatlık Kanunu İle Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na (“TBK”, “Kanun”) aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu fıkra hükmü, 344’üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır.

Türk Borçlar Kanunu’na eklenen bu geçici madde ile konut kiraları bakımından yeni kira dönemindeki artış oranına bir sınırlama daha getirilmiştir. Buna göre 11.06.2022 ila 01.07.2023 tarihi arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeli artışı bir önceki dönemin %25’ini aşamayacaktır. Eğer, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı %25’in altında kalmış ise bu kez bu oran uygulanacaktır. Taraflar arasındaki sözleşmede belirlenen artış oranı bu iki oranın da altında ise sözleşmede belirlenen artış oranı uygulanacaktır.

İşbu bilgi notundaki değerlendirmeler herhangi bir hukuki kanaat niteliğinde değildir. Bu değerlendirmelerden ötürü Astra Hukuk Bürosu’na herhangi bir sorumluluk atfedilemez. Bilgi notunun konusu hakkında detaylı bilgi ve profesyonel destek almak için ekibimizle iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.