Türkiye’ye yönelik yabancı yatırımlar, Türk vatandaşlığı elde etme imkânı ve katma değer vergisi (“KDV”) istinası dolayısıyla cazip bir hal almıştır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (“Kanun”) md.13/1-i hükmü uyarınca, Türkiye’de gayrimenkul satın alımında aşağıdaki şartların sağlanması durumunda KDV istisnasından yararlanılabilir.

  • İstisna kapsamındaki gerçek ve tüzel kişiler

Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de ikamet etmeyen yabancı gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan ve bir iş yeri ya da daimî temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen tüzel kişiler istisna kapsamındadır.

  • İstisna kapsamındaki gayrimenkuller

İstisna kapsamındaki gayrimenkuller bakımından Kanun “Konut veya işyeri olarak inşa edilen binaların ilk teslimi” ifadesini kullanmaktadır. Bu cümleden olarak istisna kapsamındaki gayrimenkullerin “sıfır” konut veya işyeri olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Arsalar, araziler ve inşaat halindeki binalar ile tamamlanmış ve fakat henüz yapı ruhsatı alınmamış binalar bu Kanun kapsamında KDV istisnasına tabi değildir.

  • Diğer istisna şartları

Yukarıda belirtilen gayrimenkullerin satışının KDV istisnasına konu olabilmesi için satış bedelinin yabancı para cinsinden Türkiye’ye getirilmiş olması ve taşınmazın üç yıl süreyle elden çıkartılmaması gerekmektedir.

İstisna kapsamında olduğu düşünülen işlemler için mükellefler gerekli belgeleri tamamlayarak ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunabilirler. İstisna şartlarını taşımadığı hâlde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi hâlinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte alıcı müteselsilen sorumludur. İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin üç yıl içerisinde elden çıkarılması hâlinde zamanında tahsil edilmeyen verginin faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi gerekir.

İşbu bilgi notundaki değerlendirmeler herhangi bir hukuki kanaat niteliğinde değildir. Bu değerlendirmelerden ötürü Astra Hukuk Bürosu’na herhangi bir sorumluluk atfedilemez. Bilgi notunun konusu hakkında detaylı bilgi ve profesyonel destek almak için ekibimizle iletişime geçilmesini tavsiye ederiz.