Değerli konut vergisi, değeri belirli bir tutarın üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazların maliklerinin, varsa intifa hakkı sahiplerinin, veyahut bu ikisinin de olmadığı durumda taşınmazı malik gibi tasarruf eden kimselerin ödemekle yükümlü olduğu vergidir.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu md. 42 hükmü uyarınca Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan, aynı Kanun’un md. 29 hükmüne göre belirlenecek bina vergi değeri belirli bir meblağın üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir. 21 Aralık 2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği’ne göre 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren değerli konut vergisi, tutarı 6.173.000 TL ve üstünde olan mesken nitelikli taşınmazlar için uygulanmaktadır.

Verginin matrahı ve tutarının belirlenmesinde kullanılacak olan alt ve üst sınırlar ile oranlar, Emlak Vergisi Kanunu’nun md. 44 hükmünde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

  • 173.000 TL ile 9.260.000 TL (bu tutar dahil) arasında olanlar: 6.173.000 TL’yi aşan kısmı için binde üç;
  • 347.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil): 9.260.000 TL’si için 9.261 TL, fazlası için binde altı;
  • 347.000 TL’den fazla olanlar: 12.347.000 TL’si için 27.783 TL, fazlası için binde on oranında vergilendirilirler.

Mesken nitelikli taşınmazların değerli konut vergisinden muaf tutulduğu dört istisna vardır. Bunlardan ilki, genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın maliki veya intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlardır. İkincisi, Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların, değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı için sağlanan muafiyettir. Üçüncüsü, yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı ve merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlardır. Dördüncüsü, esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlardır.

Değerli konut vergisi bakımından mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanlara ve esas faaliyet konusu bina inşası olanlara sağlanan muafiyetler uygulamada özellikle dikkat edilmesi gereken hususlardır.

İşbu bilgi notundaki değerlendirmeler herhangi bir hukuki kanaat niteliğinde değildir. Bu değerlendirmelerden ötürü Astra Hukuk Bürosu’na herhangi bir sorumluluk atfedilemez. Bilgi notunun konusu hakkında detaylı bilgi ve profesyonel destek almak için ekibimizle iletişime geçilmesini tavsiye ederiz.